Kallelse Årsmöte!

mar 15, 2021
boXning
K A L L E L S E

till årsmöte i Svenska Proffsboxningskommissionen onsdagen den 21 april 2021 kl 14.00

Härmed kallas ledamöterna i Svenska Proffsboxningskommissionen till årsmöte.

Till årsmötet välkomnas samtliga som innehar licens utgiven av Svenska Proffsboxningskommissionen, det vill säga boxare, sekonder, domare, läkare, tidtagare och managers samt de promotorer som innehaft licens under den senaste femårsperioden. Av pandemiskäl hålls årsmötet digitalt via verktyget Microsoft Teams och Du anmäler Dig genom att senast måndagen den 19 april 2021 kl 12.00 skicka Din anmälan till malin.svensson@barrister.se Därefter erhåller Du en inbjudan till mötet till Din mail. Du måste ha Microsoft Teams nedladdat på Din dator eller telefon för att kunna delta i årsmötet.

Vid årsmötet skall ärenden enligt bilagd föredragningslista gås igenom.

Hjärtligt välkommen!

SVENSKA PROFFSBOXNINGSKOMMISSIONEN

Björn Rosengren, ordf.

 

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

vid Svenska Proffsboxningskommissionens årsmöte onsdagen den 21 april 2021

1. Mötets öppnande.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Fastställande av föredragningslista för mötet.

4. Fråga om mötets behöriga utlysning.

5. Val av ordförande för mötet.

6. Val av sekreterare för mötet.

7. Val av två protokolljusterare att jämte ordföranden justera mötesprotokollet tillika rösträknare.

8. Behandling av Svenska Proffsboxningskommissionens verksamhets- berättelse för sist förflutet verksamhetsår samt Svenska Proffsboxningskommissionens förvaltningsberättelse för samma tid.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning avseende sist förflutet verksamhetsår.

10. Behandling av styrelsens propositioner och inkomna motioner.

11. Fastställande av medlemsavgift.

12. Val av Svenska Proffsboxningskommissionens ordförande tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år.

13. Val av övriga ledamöter i styrelsen för en mandattid om två år.

14. Övriga frågor.

15. Mötets avslutande.

 

V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E

1 januari till 31 december 2020

Svenska Proffsboxningskommissionen (Prokommissionen) har under verksamhetsåret tillståndsgivit och övervakat följande tävling i professionell boxning.

Den 22 februari 2020 i Katrineholm. Huvudmatch vid denna tävling var SM-matchen i cruiservikt mellan Samo Jangirov och Marcus Alberts. Till denna match utverkade Prokommissionen tillstånd från Kampsportsdelegationen.

Två försök att arrangera tävlingar under året har gjorts, en tävling i juni i Örebro och en i november i Göteborg, vilka båda tävlingar nödgades ställas in på grund av den rådande pandemin.

Även våra svenska boxare som tävlar utomlands har drabbats hårt. Fyra svenslicensierade boxare lyckades dock gå sex matcher utomlands under 2020. Vidare har våra främsta utlandslicensierade proffs, Badou Jack och Otto Wallin, gått vardera en match samt fyra ytterligare utlandslicensierade svenska boxare gått sammanlagt fem matcher under året.

Proffsboxningen i Sverige står, liksom övriga kampsporter inklusive den olympiska boxningen, under tillståndskrav och tillsyn från Kampsportsdelegationen, Länsstyrelsen i Örebro län. Prokommissionen har av Kampsportsdelegationen erhållit generellt tillstånd att utfärda licens för promotorer avseende professionella boxningsmatcher ej överstigande 12 minuter effektiv tävlingstid. För matcher med längre matchtid inhämtar Prokommissionen tillstånd match för match av Kampsportsdelegationen.

Prokommissionen utfärdar tillstånd för boxningsmatch som Prokommissionen bedömer skall äga rum mellan jämbördiga boxare och för den händelse promotorn ansökt om boxningsmatch med längre matchtid och Prokommissionen tillstyrkt detta tillställer Prokommissionen Kampsportsdelegationen en ansökan för tillstånd. Till ansökan fogas en noggrann utvärdering av respektive boxare.

/Styrelsen